کاهش جابه جایی مستاجران

اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک(سابا) نشان می دهد همزمان با افزایش قیمت مسکن در سال جاری، تعداد قراردادهای خرید، فروش و اجاره به صورت چشم گیری کاهش یافته است. این تغییرات بیانگر رکود معاملات مسکن در تهران نسبت به کل کشور و همچنین افزایش تمدید اجاره است.

کارشناسان حوزه مسکن افزایش سطح قیمت و هزینه ها را عامل این رکود دانسته و معتقد اند این تغییرات باعث شده موجران و مستاجران تمایل بیشتری به تمدید قراردادهای قبلی بدون ثبت رسمی داشته باشند همچنین معتقد اند در برخی از مناطق تهران تمایل مستاجران به مهاجرت به شهرهای کوچک اطراف تهران بیشتر شده است.

در بخش خرید و فروش مسکن، اطلاعات این سامانه نشان می دهد، در بازه زمانی ابتدای امسال تاکنون در شهر تهران تعداد 15886 قرارداد فروش به ثبت رسیده است و این رقم در مقابل 47988 تعداد قرارداد فروش در مدت زمان مشابه سال گذشته با 66 درصد کاهش مواجه بوده است. مناطق 5،2 و4 به ترتیب بیشترین تعداد قرارداد فروش را در این مدت زمان به خود اختصاص داده اند.

در بخش اجاره براساس اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، در بازه زمانی ابتدای امسال تاکنون تعداد 16050 تعداد قرارداد اجاره ثبت گردیده که در مقابل 43837 قرارداد اجاره در مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش 63 درصدی مواجه بوده است. منطقه های 2،5 و4 همچون بخش خرید و فروش، بیشترین تعداد قراردادهای اجاره را به خود اختصاص داده اند.

کمترین تعداد قرارداد نیز به ترتیب در مناطق 20، 19 و 16 منعقد گردیده است.