تحلیل عوامل داخلی و خارجی IEFE

تحلیل IEFE و تعیین استراتژی‌های کلان سازمان


به منظور تحلیل IEFE ابتدا درصد عوامل کلیدی داخلی و درصد عوامل خارجی را محاسبه کرده سپس ماتریس موقعیت سازمان را تشکیل می دهیم. بسته به اینکه وضعیت سازمان با کدامیک از خانه های ماتریس منطبق است، استراتژی کلان خاصی برای آن تجویز می‌شود و کلیه استراتژی‌های اصلی سازمان، حول این استراتژی استوار می‌گردند.


گام اول: محاسبه درصد عوامل کلیدی داخلی:

پارامترهای استفاده شده در این فرمول به شرح زیر می‌باشند:
IF% : درصد عوامل کلیدی داخلی
S : مجموع امتیاز وزن‌دار نقاط قوت
W: مجموع امتیاز وزن‌دار نقاط ضعف


گام دوم: محاسبه درصد عوامل کلیدی خارجی:

 


پارامترهای استفاده شده در این فرمول به شرح زیر می‌باشند:
EF% : درصد عوامل کلیدی خارجی
O : مجموع امتیاز وزن‌دار فرصت‌ها
T : مجموع امتیاز وزن‌دار تهدیدات

 

با توجه به انطباق وضعیت سازمان با هریک از خانه‌های ماتریس فوق، استراتژی‌های کلان زیر تجویز می‌شود:
موقعیت (1): استراتژی توسعه طبیعی
شامل توسعه محصولات، خدمات و بازار هدف در فرصت‌ها

موقعیت (2و 4): استراتژی توسعه انتخابی
شامل انتخاب جذاب‌ترین فرصت توسعه از میان فرصت‌های توسعه بالقوه

موقعیت (3و 5 و7): استراتژی حفظ و مراقبت رقبا
تلاش برای حفظ وضعیت موجود(سهم بازار)

موقعیت (6و 8و 9): استراتژی کاهش
خروجی تدریجی از صنعت و یا تغییر حوزه فعالیت

 

بیشتر بخوانید:

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی IFE، EFE

ماتریس رقابت CPM

تحلیل SWOT

تحلیل PESTEL

ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک SPACE

ماتریس گروه مشاوران بوستون

 ماتریس استراتژی های اصلی

تصمیم گیری و اولویت بندی استراتژی ها QSPM, ACCEPT

مدل جنرال الکتریک GE