مطالعات فرصت برج های دوقلوی حکیم (تهران)

شرکت بهناد بنا به عنوان یکی از شرکت های معتبر ابینه تمایل به ساخت پروژه ای در زمینی با مساحت 6662 مترمربع در حاشیه بزرگراه حکیم داشته و در همین خصوص همکاری مشترکی بین این شرکت و شرکت دوان ایرانیان در سال 1393 با هدف دستیابی به موارد ذیل صورت گرفت:

فاز اول: شناسایی محدوده پروژه، شامل معرفی الگوهای حاکم بر محیط پیرامونی بخصوصص الگو های بکار رفته در پروژه های موفق

فاز دوم: مطالعات بازار، تحلیل و استخراج مزیت های رقابتی ، شناخت مشتریان هدف و ...

فاز سوم: تحلیل های مالی، شامل برآورد درآمد هزینه پروژه و پیشنهادهای بودجه ای و محاسبه شاخص های مالی و ...

این مطالعه در قالب شش بخش و مجلد تهیه شده است که محتوای هر بخش به شرح ذیل می باشد:

بخش اول: بررسی های محیطی و مطالعه جامع کلانشهر تهران

بخش دوم: بررسی برج های شاخص موجود و در حال احداث در محدوده اطراف پروژه

بخش سوم: بررسی پروژه های شاخص تهران و ایران و همچنین مراکز مالی در منطقه خاور میانه

بخش چهارم: بررسی استانداردهای دفاتر اداری

بخش پنجم: سناریوهای پیشنهادی و تحلیل های مالی (سه سناریوی توسعه)

بخش ششم: تحقیقات میدانی 140 مورد اداری در تهران

سه سناریو برای توسعه برج حکیم (در زمینی با مساحت 6662 مترمربع) تهیه شدکه در تمامی آنها تعداد طبقات 9 طبقه زیر زمین، یک طبقه به عنوان همکف، یک نیم طبقه و 38 طبقه روی نیم طبقه در نظر گرفته شده است. تفاوت اصلی سناریوها در سطح کیفی ساخت، نحوه عرضه به بازار و تأمین مالی پروژه است. برج های اداری دو قلوی حکیم، برج های دوقلوی مالی و اقتصادی ایران، و مدل تأمین مالی پروژه از طریق فاینانس؛ سه سناریوی این پروژه می باشد.