مطالعات فرصت برج تجارت بین الملل تهران

پروژه برج تجارت بین الملل تهران در خیابان شیراز جنوبی با دسترسی مناسبی به بزرگراه همت و کردستان قرار گرفته است و متراژ زیر بنای آن حدود 819،175 متر مربع می باشد. شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به عنوان مالک و سرمایه گذار این طرح عظیم در سال 1393 مطالعات فرصت این پروژه را به شرکت دوان ایرانیان واگذار نمود. این مطالعات در چندین فاز به شرح ذیل انجام گرفت .

فاز اول: شناسایی محدوده پروژه، شامل معرفی الگوهای حاکم بر محیط پیرامونی بخصوص الگوهای بکاررفته در پروژه های موفق، بررسی ضوابط شهری و ظرفیت­ های عمومی منطقه، الگوهای معماری و ساخت پروژه‌های مشابه منطقه و سیاست های قیمتگذاری و فروش پروژه ­های مشابه در منطقه.

فاز دوم: مطالعات بازار، تحلیل و استخراج مزیت های رقابتی، تحلیل سناریوهای ارزش آفرین، شناخت مشتریان هدف، ارائه مکانیزم‌های قیمت گذاری و فروش، و ارائه خطوط کلی رهنما برای تیم طراحی.

فاز سوم: تحلیل های مالی، شامل برآورد درآمد و هزینه پروژه و پیشنهادهای بودجه‌ای و محاسبه شاخص های مالی.

سناریوی برتر همواره با توجه به مقایسه تحلیل های مالی و در نظر گرفتن ریسک های موجود در بازار انتخاب می شود. در این مرحله با توجه به نتایج مطالعه گروه ­های کانونی، پروژه­ های بنام اداری- تجاری، پروژه­های فراملی و تحلیل­ های مالی- اقتصادی گزینه ­هایی با ویژگی ­های متفاوت برای پروژه تجارت بین الملل تهران ارائه می ­شود.

با توجه به بررسی های انجام شده در فصل اول مطالعات فرصت، استراتژی­ های عنوان شده بر روی نقاط قوت و ضعف و فرصت­ ها و تهدیدهای پروژه از آنجائیکه ماهیت پروژه ایجاب می­ نماید استراتژی قابل استفاده و استناد، استفاده از استراتژی تهاجم (SO) می باشد.

 برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پروژه مراجعه فرمایید:

http://saba-inv.com/