ایجاد سازمان فروش و فعالیت جهت تدوین و اجرای استراتژیهای فروش

ایجاد یک سازمان فروش موفق به منزله ایجاد یک صف مقدماتی بسیار قوی در انجام عملیات فروش می باشد. در دنیایی که انتظارات مشتریان هر روز در حال تغییر می باشد، سازمان فروش توانمند که از راهکارهای هوشمندانه و اثربخش برای پیروزی در عرصه رقابت استفاده می نماید نبض ماندگاری و بقای پروژه را در دست خواهد داشت. شرکت دوان ايرانيان با اجراي استراتژي هاي پوياي فروش به دنبال ايجاد مزيت های ذيل مي باشد:

1. تشکیل تیم متبحر و متخصص برای معرفی پروژه با حفظ هویت برند آن

2. تعریف فرایندهای سیستماتیک چرخه فروش قابل رصد و پایش

3. سرعت بخشيدن به فروش پروژه درراستای افزايش بازگشت سريع تر سرمايه و افزايش نرخ بازده

4. برقراری ارتباط و تعامل مؤثر و مداوم با خریداران

5. ايجاد Premium برای پروژه