خدمات متفرقه

اين خدمات شامل مشاوره  در زمينه هاي مختلف مانند مدیریت دارایی، مدیریت اموال، مدیریت مشاعات، ارائه اساسنامه بهره برداری، مشاوره در مسائل حقوقي، عقد قراردادها و پيگيري مشتريان خواهد بود.