گلف بازان آماده رقابت در زمین گلف دهکده گلف سرزمین ایرانیان باشید

اولین دریاچه دهکده گلف سرزمین ایرانیان محصور به چمن شد، پس از اجرای عملیات زه کشی زمین های اطراف دریاچه HOLE 6  مجاور ویلاهای زون یک در بخش جنوبی دهکده گلف بستر مناسب جهت انتقال چمن ایجاد گردید.

در مرحله اول یک هکتار چمن کاشته شده در گلخانه به زمین 4 هکتاری مجاور انتقال و با توجه به ضریب رشد بالای این چمن پس از گذشت 3 ماه 1 هکتار کاشته شده به 4 هکتار گسترده شد و حال حاضر چمن زمین 4 هکتاری با محیط بیرون سازگاری پیدا کرده و آماده انتقال به زمین اصلی شده و در پی این انتقال در مرحله بعد دریاچه HOLE 6 نیز آبگیری خواهد شد.