اتمام عملیات مطالعات فرصت پروژه مجتمع مسکونی اراج

پروژه مسکونی اراج از دیگر پروژه های مطالعاتی شرکت دوان ایرانیان می باشد که در یک بازه زمانی 3 ماهه انجام شد و در پی جلسات مشترک با کارفرما هر یک از مراحل تائید و نهایی گردید.
این مطالعاتکه  یک مجموعه 6 جلدی شامل بخش های شناسایی محدوده پروژه، مطالعات میدانی منطقه، مطالعات بازار، تحلیل های مالی و مطالعات تکمیلی فازهای قبلی می باشد، در مرداد ماه سال 1393 به پایان رسید و تحویل شرکت کارفرما گردید.