روند اجرایی مطالعات فرصت برج های دوقلوی حکیم با حضور کارفرما

ظرف مدت 50 روز فصول یک تا پنج مطالعات فرصت برج های دوقلوی حکیم در تاریخ دوازدهم مرداد ماه طی جلسه ای کارگروه بررسی و پس از بررسی نهایی و به همراه بازنگری کارفرما مورد تائید قرار گرفت و بدین ترتیب همچون همیشه تیم کاری، زمانبندی مناسب و مدیریت صحیح موفقیت دیگری به موفقیت های این شرکت افزوده گردید.