تقدیر استاندار ارومیه از فعالیت های دوان ایرانیان در خصوص انجام مطالعات فرصت مجتمع تجاری، فرهنگی تفریحی رزت

در مراسم کلنگ زنی مجتمع تجاری فرهنگی تفریحی رزت که در شب عید غدیرخم و با حضور آقایان دکتر سعادت استاندار محترم آذربایجان غربی و مهندس حضرتی پور شهردارمحترم شهر ارومیه و مهندس محمدی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار گردید، از فعالیت های حرفه ای دوان ایرانیان درانجام مطالعات فرصت این پروژه عظیم با اهداء لوح، تقدیر و تشکر گردید.

دراین مراسم آقای مهندس بشیر انیسی مدیرعامل دوان ایرانیان درطی سخنرانی خود به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شهرها بالخص شهرارومیه مرکزاستان آذربایجان غربی اشاره نمودند، همچنین ایشان حمایت مسئولان سازمانهای مختلف را از ارکان پیشرفت و توسعه شهری عنوان نمودند.