پوشش خبری و تکنیک های مدیریت رسانه

از دیگر مباحث مطرح روز در خصوص بحث های بازاریابی و روابط عمومی تکنیک های مدیریت رسانه و جذب مخاطبان می باشد. امروزه قدرت و تاثیر رسانه ها در انتشار اخبار بر کسی پوشیده نیست و در بسیاری از موارد دیده شده است که انتشار اخبار ناموثق تا چه اندازه بر عملکرد بسیاری از سازمان ها تاثیرات منفی گذاشته اند و منجر به چه ضررهای هنگفت مالی برای صاحبان سرمایه شده است.

از مسائل بسیار مهم در بازاریابی و فروش پروژه های ساختمانی نیز حفاظت از پروژه ها در برابر انتشار های نادرست و همچنین برنامه ریزی جهت توسعه اخبار و اطلاعات مرتبط به درستی می باشد که با این کار قدرت مانور و اطلاع رسانی و همچنین رسالت مهندسی فروش ایفا گردد.

مطالب پیشین بخشی از کارگاه آموزشی برگزار شده توسط آقای دکتر ماکان عیدی پور، مدیر عامل اسبق شرکت دوان ایرانیان و مشاور فعلی مدیرعامل می باشد. این کارگاه که با استقابل بسیار زیاد مخاطبان در نخستین روز نمایشگاه برگزار گردید.