حضور جناب آقای مهندس کاظمی دینان مشاور محترم رئیس بانک مرکزی و پدر روابط عمومی ایران در غرفه شرکت دوان ایرانیان

در طول دومین نمایشگاه املاک و مستغلات ؛ غرفه شرکت دوان ایرانیان افتخار میزبانی از جناب آقای مهندس کاظمی دینان مشاور محترم رئیس بانک مرکزی و سازمان محیط زیست و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران همچنین پدر روابط عمومی ایران را داشت.

آقای مهندس کاظمی دینان برگزاری نمایشگاه های تخصصی و حضور شرکت های موفق را جز الزامات موفقیت شرکت ها دانستند و همچنین از اقدام ارزنده شرکت دوان ایرانیان در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی رایگان در طی نمایشگاه قدردانی نمودند و این اقدام را الگویی پسندیده برای سایرین دانستند.