آقای مهندس بشیر انیسی درپنجمین ویژه نامه کنفرانس بلند مرتبه سازی

آقای مهندس بشیر انیسی در کارگاه مهندسی بازاریابی و فروش حلقه مفقود صنعت ساختمان  به بررسی استراتژی های قیمت گذاری و فروش پرداختند.

در این کارگاه ایشان اذعان داشتند که  مهندسی ارزش می تواند بحث کاربری بناهای بلند را به درستی مشخص کند و استراتژی های فروش نیز می تواند بناهای بلند را به بهره برداری بهتر برساند. بحث قیمت فروش تابعی از شرایط  مختلف است. مشکلی که امروزه در ایران وجود دارد و سبب می شود بناهای بلند قیمت تمام شده بالایی داشته باشند این است که ساخت ساز در مناطق مختلف هزینه متفاوتی دارد و این هزینه ها باید به درستی مدیریت شوند.