برج اطلس کیش رسانه ای شد

برج ساحلی مسکونی اطلس کیش بار دیگر در جراید کثیرالانتشار حضور یافت. انتشار آگهی فروش و واگذاری این برج مسکونی- ساحلی در دوره دوم، در راستای سیاست های واگذاری با شرایطی جدید می باشد.