به پیشواز بهار...

مرکز تجاری شهریار بی گمان اولین مرکز تجاری خواهد بود که رکورد بازدید را قبل از افتتاح خواهد شکست! باتوجه به توافق صورت گرفته بین شرکت فولاد احسان اهواز، شهرداری و همچنین شورای اصناف شهریار و باتوجه به موقعیت استثنایی مرکز تجاری شهریار به لحاظ دسترسی ها و امکان استفاده از پارکینگ های مرکز، نمایشگاه بهاره اصناف شهریار از 13 اسفندماه امسال در مرکز تجاری شهریار برگزار خواهدشد.

استقبال اصناف ازاین امر به حدی بوده است که در روزهای اول اعلام این موضوع، بیش از 800 غرفه به اصناف مختلف واگذار گردیده و باتوجه به سیل درخواست ها، شورای اصناف درصدد بود تا سایر طبقات مرکز را نیز به امر نمایشگاه اختصاص دهد که باتوجه به محدودیت های کارگاهی و ایمنی، مورد موافقت قرار نگرفت. درحال حاضر بخش اعظم دپوی مصالح کارگاه در طبقه هایپر، مشغول جمع آوری و آماده سازی است تا جهت امور غرفه سازی در اختیار شورای اصناف قرارگیرد.