مهندسی بازاریابی فروش بازار میوه و تره بار یزد

عملیات تحقیقات بازار و تدوین استراتژی مهندسی بازاریابی فروش بازار میوه و تره بار آغاز شد.