دفتر اطلاع رسانی و فروش پروژه عرفان به صورت موقت راه اندازی شد.

با توجه به حجم بالای مراجعه متقاضیان جهت کسب اطلاع از مجتمع مسکونی عرفان، شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان به صورت موقت (عدم تجهیز کامل دفتر اطلاع رسانی و فروش مجتمع) اقدام به استقرار کارشناسان خود جهت پاسخ و راهنمایی اولیه متقاضیان در مجتمع مسکونی عرفان نمود.

با توجه به حجم بالای مراجعه متقاضیان جهت کسب اطلاع از مجتمع مسکونی عرفان، شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان به صورت موقت (عدم تجهیز کامل دفتر اطلاع رسانی و فروش مجتمع) اقدام به استقرار کارشناسان خود جهت پاسخ و راهنمایی اولیه متقاضیان در مجتمع مسکونی عرفان نمود.

این دفتر واقع در مجتمع مسکونی عرفان، واحد تجاری واقع در طبقه همکف بلوک A1 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   +98 912 386 5555 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (انتهاي همت غرب بعد از شهرك شهيد باقري دوربرگردان آزاد شهر به سمت همت شرق انتهاي خروجي گارگاه درياچه سمت راست) مجتمع مسکونی عرفان مراجعه نمایید.