مطالعات فرصت در پروژه بابلسر متعلق به شرکت ایرانیان اطلس مراحل پایانی خود را طی می نماید.

مطالعات فرصت در پروژه بابلسر متعلق به شرکت ایرانیان اطلس در روزهای آتی تحویل کارفرما خواهد شد. 

لازم به ذکر است شرکت طرح و اندیشه شیوا اطلس که یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ایرانیان اطلس می باشد در این پروژه به صورت همکاری و نماینده کارفرما، با شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان (The One Iranian) همکاری تنگاتنگی داشته است.