ارائه گزارش مختصری از مشخصات مجتمع مسکونی عرفان

مهندس نظیر انیسی مدیر توسعه شرکت دوان ایرانیان و مدیر مهندسی بازاریابی و فروش مجتمع مسکونی عرفان گزارش مختصری از مشخصات مجتمع مسکونی عرفان را بیان نمودند:

مشخصات عمومی

مساحت زمین: 29555 مترمربع

مساحت زیر بنا: بالغ بر 19000 متر مربع 

واحدهاي پارکينگ در هر بلوک: 176 واحد (در سه طبقه)

واحدهای انباری در هر بلوک: 169 (در سه طبقه)

با توجه به جا نمایی خاص بلوک ها و همچنین تفاوت تعداد طبقات درهر برج مجتمع مسکونی عرفان، اکثر واحدها در اين مجتمع داری چشم انداز و دید (پارک چیتگر و دریاچه چیتگر و کوه) و همچنین نورگیری و آفتابگیری بسيار مناسبي مي باشد و لذا مشخصات مذکور نشاندهنده شاخص بودن اين پروژه خواهد بود.