عذر خواهی از متقاضیان خرید از سینما آزادی

مدیر بازاریابی و فروش مجتمع تجاری سینما آزادی از متقاضیان خرید واحد های تجاری بدلیل بروز برخی از موانع در راستای انعقاد خرید واحدهای مربوطه عذر خواهی نمود.

مهندس نظیر انیسی افزود: موانع بوجود آمده به دلیل عدم هماهنگی شرکت تجلی مهر ایرانیان با هلدینگ مهر اقتصاد ایرانیان بوده که مدیران ارشد شرکت در حال پیگیری و رفع کامل آن می باشند و امید است تا اردیبهشت ماه سال بعد شرایط جهت واگذاری مجدد واحد ها مهیا گردد.

ایشان از تمامی متقاضیان بخصوص متقاضیانی که نسبت به پرداخت مبلغ پیش پرداخت (به صورت چک) به مالک اقدام و قرار شده تا اردیبهشت ماه منتظر بمانند تشکر و قدردانی کرد.