آغاز فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات محیطی مرکز تجاری سینما آزادی

مرحله اول فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات محیطی مرکز تجاری سینما آزادی تهران  آغاز گردید. کارشناس ارشد مهندسی بازاریابی و فروش مرکز تجاری سینما آزادی افزودند: کمپین فعالیتهای بازاریابی شرکت دوان ایرانیان در خصوص مرکز تجاری سینما آزادی نهایی شده است و مرحله اول این فعالیتها آغاز و در حال اجرا می باشد.