واگذاری یکجای پروژه تجاری - اداری اطلس انقلاب با همکاری کارفرما و شرکت دوان ایرانیان

واگذاری یکجای پروژه تجاری - اداری اطلس انقلاب توسط شرکت دوان ایرانیان به سرمایه گذار با همکاری و هماهنگی های مدیران شرکت ایرانیان اطلس (کارفرما و مالک) و شرکت دوان انجام گرفت که در نوع خود بی نظیر است.

سرمایه گذار این پروژه قصد دارد با انجام تغییراتی جزئی پروژه مذکور را به منحصربه فردترین و مدرن ترین مجتمع تجاری اداری کتاب و نشریات مبدل کند

 

.