حضور مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان در برنامه صبحگاهي شبكه 5 (شبكه تهران)

اين برنامه با موضوع موفقيت، كارآفريني و نگرش جوانان ايراني به آينده خواهد بود كه دردفتر شركت دوان ايرانيان به صورت مستند ضبط شده است و در تاريخ 1390/07/18 در حدود ساعت 8 صبح پخش خواهد شد.