شرکت تجلی مهر به جمع همکاران دوان پیوست

شرکت تجلی مهر یکی از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان که در زمینه عمران و ساختمان فعالیت می نماید. با واگذاری کارگزاری مهندسی بازاریابی و فروش دو پروژه به جمع همکاران (کارفرمایان) شرکت دوان ایرانیان پیوست.

توضیح اینکه: هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به موسسه مالی و اعتباری مهر می باشد.
مدیران دو شرکت در دو جلسه (حدود 5 ساعت مذاکره) در مورد نحوه و شروع همکاری به تفاهم رسیدند.
مهندس نظیر انیسی مدیر توسعه شرکت دوان ایرانیان افزود: چابکی کارفرما در مذاکرات فوق نکته مثبتی است که به نظر می رسد تاثیر بسزایی در اجرای موفق فرآیند همکاری های آتی داشته باشد.