اجرای مهندسی بازاریابی و فروش پروژه اطلس انقلاب در دستور کار شرکت قرار گرفت

پروژه اطلس انقلاب پروژه ای بی نظیر واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران است.

کاربری پروژه تجاری اداری می باشدکه دارای 62 واحد تجاری و 28 واحد اداری است و متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس می باشد.

اجرای مهندسی بازاریابی و فروش در پروژه اطلس انقلاب در دستور کار شرکت The one قرار گرفته و در ماه های آینده شرایط اولین مرحله فروش آن اعلام خواهد شد.