آخرین وضعیت پروژه جدید شرکت در جزیره کیش

فعالیت های مربوط به تحقیقات بازار در پروژه کیش به اتمام رسیده و گزارش مربوطه به همراه پیشنهاد اولیه استراتژی قیمت گذاری و ورود به بازار، جهت تصمیم گیری و اعمال نظر به کارفرما ارائه شده است.

  1. دفتر اطلاع رسانی در محل پروژه در حال آماده سازی است.
  2. کارشناس اطلاع رسانی شرکت THE 0NE IRANIAN در جزیره مستقر شده است.
  3. سایت و کاتالوگ پروژه در حال طراحی می باشد.
  4. واحد نمونه در حال طراحی و آماده سازی است.

در صورت تصمیم گیری به موقع کار فرما طبق برنامه از 20 اسفند مرحله اول فروش به صورت VIP  اعلام خواهد شد.