انجام مطالعات فرصت (OS) به روش the one

شرکت دوان ایرانیان قصد دارد بزودی در چند پروژه، مدل اجرائی خود در انجام مطالعات فرصت در صنعت ساختمان ایران، ارائه نماید. در این مدل اجرائی از نرم افزارهای تخصصی طراحی شده توسط مدیران و مشاوران شرکت استفاده می شود.

مطالعات فرصت (Opportunity Studies) به مطالعاتی اطلاق میگردد که به دنبال شناسائی اولیه فرصت های عمومی سرمایه گذاری است و هدف از چنین مطالعه ای تعیین سریع و ارزان حقایق برجسته و بارز یک قابلیت سرمایه گذاری می باشد.