فروش بی سابقه

شرکت دوان ایرانیان موفق شد تنها با گذشت کمتر از 50 روز از شروع واحد های برج مریم، 50% واحد های موجود را به متقاضیان خرید واگذار نماید.