انتخاب کار افرین جوان ایرانی

جناب آقای مهندس انیسی در چهارمین جشنواره جوان ایرانی در شاخه جوان کار آفرین برگزیده ملی شد.