روز آخر نمایشگاه Inopex 2010

تیم دوان ایرانیان 4 روز پربار را پشت سر گذاشته است و به هدف اصلی خود که معرفی دوان ایرانیان به عنوان اولین مشاور و مجری خدمات مهندسی بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان بود، رسید.