روز اول نمایشگاه Inopex 2010

در این نمایشگاه که با حضور شرکت های ایرانی و خارجی فعال در صنعت ساختمان برگزار گردید، شرکت دوان ایرانیان با هدف معرفی علمی مهندسی بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان و در کنار آن معرفی پروژه های بام چالوس و پرستوی بابلسر و دراک شیراز شرکت نمود.

نحوه فعالیت دوان ایرانیان و همچنین روش نوینی که در ارائه پروژه های خود دارد، توجه بازدید کنندگان را به خود جلب نمود. ضمن اینکه غرفه دوان ایرانیان از بزرگترین غرفه های این نمایشگاه بود.