نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری صنعت ساختمان (2010 Inopex)

 دوان ایرانیان در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری صنعت ساختمان که از تاریخ 1 الی 4 بهمن 88 در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود، حضور  خواهد داشت. (سالن 27 غرفه 8)