اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان

حدود 1700 نفر از غرفه دوان ایرانیان در این نمایشگاه 4 روزه بازدید نمودند. اطلاعات مربوط به بازدیدکنندگان ثبت گردید تا نظراتشان پس از نمایشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.