انتخاب دوان ایرانیان به عنوان غرفه برتر در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

شرکت دوان ایرانیان از طرف داوران و بازدیدکنندگان نمایشگاه به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه دوان ایرانیان در اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش باعث ایجاد شور و شوق بیشتر در تیم دوان ایرانیان گردید.