برگزاری سمینار آخرین دستاوردهای فروش موفق توسط دوان ایرانیان

در حاشیه اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سمینار آخرین دستاوردهای فروش به سخنرانی استاد احمد حلت برگزار شد که مجری این سمینار شرکت دوان ایرانیان بود. برای حضور در این سمینار بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی و شرکت ها دعوت شده بودند.