پیش بینی ابعاد مسکن در ابعاد واقعیت

این یک حقیقت است که باور عموم جامعه، عامل تاثیر گزار در روند حرکت و موثر بر داینامیک های بازار می باشد و همواره نگاه مردم نسبت  به رونق  آتی، دقیق تر ین پیش بینی درباره بازار مسکن بوده است  و می توان بهترین برنامه ریزی ها را  بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از جامعه آماری خبرگان و همچنین افراد موثر در ان بخش از بازار انجام داد. در همین راستا شرکت دوان ایرانیان  به عنوان رهبر بازار املاک و مستغلات اقدام به برگزاری نظر سنجی از بخشی از افراد جامعه به عنوان نمونه آماری مبادرت ورزیده تا در انتهای این نظر سنجی امکان ارائه بینشی از آینده سرمایه گذاری در حوزه مسکن ؛ با رویکرد ساخت و یا سرمایه گذاری امکان پذیر گردد .

در طراحی این ربات از نظرات خبرگان بازار مسکن حال حاضر استفاده شده است. امکان شرکت در این نظر سنجی از هر یک از راه های زیر امکان پذیر می باشد:

 آدرس تلگرام: wikimaskan_bot@

کانال شرکت دوان ایرانیان: https://telegram.me/Theoneiranian