حضور اعضای هیات مدیره یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی ایران در جزیره کیش

روز گذشته اعضای هیات مدیره شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس از برج مسکونی ساحلی اطلس کیش بازدید داشتند. در این بازدیدآقایان دکتر ایت الله ابراهیمی؛ رئیس هیات مدیره ، مهندس فرهاد روزخوش؛ نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، مهندس محمد علی شایسته نیا؛ عضو هیات مدیره ، مهندس علیرضا شمیرانی؛ میدر عامل شرکت ایران اطلس کیش، حضورداشتند و به بررسی ابعاد و زاوایای مختلف وضعیت فعلی پروژه، نحوه ارائه خدمات به  خریداران، سیستم مدیریت بهره برداری در حال انجام و میزان رضایت خریداران و ساکنین این پروژه منحصر به فرد پرداختند.

همواره تعهد سازمانی نیز بر مشتری تاکید دارد. مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management) یک استراتژی کسب و کار است به این لحاظ مدیران موفق همواره می کوشند به مشتریان خدماتی متمایز ارائه کنند و با دو روش؛ تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می دهند. یکی از این روش ها انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای مشتری است. نظر به این دیدگاه تعریف سیستم های خدمات یکپارچه و کاربردی و نظارت مستقیم بر نحوه عمل به این خدمات یکی از اقدامات مهم شرکت ایرانیان اطلس در برج مسکونی ساحلی اطلس کیش می باشد.