سخنرانی مهندس انیسی در نوآورد روز Demo day آواتک

مهندس بشیر انیسی، در دوره پنجم نوآورد روز( Demo Day) آواتک به عنوان یکی از حامیان و سرمایه گذاران این مجموعه سخنرانی کردند. این مراسم چندین بار در سال با هدف آشنایی فرشتگان سرمایه گذار (Business angel) از ایده های معرفی شده توسط گروه های استارتاپی برگزار می گردد. گروه های زیادی در نوآورد روز به معرفی ایده های استارتاپی خود می پردازند. در این روز، مشاوران، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان با این ایده ها آشنا می شوند و درصورت تمایل به حمایت از هر یک از ایده های مطرح شده خواهند پرداخت.


آواتک اولین شتاب دهنده ایرانی برای جذب سرمایه و بالندگی و توسعه استارتاپ های ایرانی است. فراهم کردن سرمایه اولیه، مربی و مشاوره تخصصی، مهیا کردن فضای کار، آموزش، شبکه سازی و خدماتی همچون تبلیغات آنلاین از جمله خدماتی است که آواتک برای استارتاپ ها فراهم می کند.


مهندس انیسی به عنوان یکی از کارآفرینان ایرانی که پویایی محیط کسب و کار و رشد فعالیت های شتاب دهندگان از دغدغه اجتماعی وی است، در سخنرانی خود در روز چهارشنبه 11 مردادماه، به بیان اهمیت حمایت از استارتاپ های ایرانی پرداختند و نقش شتاب دهنده ها به عنوان حلقه اتصال میان سرمایه گذاران و استارتاپ ها را به تفصیل بیان کردند.

با آواتک بیشتر آشنا شوید: 

Avatech, accelerate the future