بشیر انیسی: ساختمان دانشکده جدید کارآفرینی، گامی به سوی توسعه فرهنگ کارآفرینی

22 فروردین ماه، مهندس بشیر انیسی به عنوان یکی از خیّرین کارآفرین میهمان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود.

ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان تنها دانشکده کارآفرینی در آسیا و شمال آفریقا با هدف تربیت دانشجویانی که بتوانند وارد بازار کارهای جدید شوند، به همت تعدادی از خیّرین کارآفرین در حال ساخت است. مهندس انیسی به عنوان کارآفرین برتر حوزه خدمات با اعتقاد به لزوم بسترسازی مناسب برای فعالیت های کارآفرینانه و حمایت فکری و معنوی از جوانان در جمع کارآفرینان داوطلب برای ساخت این مجموعه که از سال 96 آغاز شده است شرکت کرده اند. دکتر زالی، رئیس دانشکده کارآفرینی در جلسه ای که برای قدردانی از اعضای این تیم تشکیل شده بود، گزارشی از روند اجرایی کار را شرح دادند و بر لزوم آغاز به کار هرچه سریعتر این مجموعه را در جهت پیشبرد فعالیت های شرکت های دانش بنیان و استارت اپ های مبتنی بر کارهای دانشی تأکید کردند.

در پایان این دیدار، اعضا از روند ساخت و ساز دانشکده کارآفرینی بازدید کردند.