تجزيه و تحليل رقابت: الگوي مبتني بر پنج نيروي پورتر

پورتر معتقد است‌ كه تمامي شركت‌ها به دنبال سود هستند و عاملي كه ميزان سود را تعيين مي‌ نمايد، عامل شدت رقابت است و اگر شدت رقابت مشخص باشد، سودآوري نيز مشخص مي‌گردد. در اين راستا وظيفه‌ استراتژيست‌ ها، جستجوي موضعي در صنعت است‌كه در آن ، شركت‌ ها بتوانند در برابر اين نيروها از خود دفاع كرده و يا به نفع خود، بر آنها تأثير گذارندمايكل پورتر  پنج عامل را در تجزيه و تحليل یک صنعت لازم مي‌داند که تاثير و تاثر اين پنج عامل بر روي يكديگر ماهيت و يا شدت رقابت در صنعت را مشخص مي‌نمايد. 

برای مطالعه بیشر راجع به الگوی پورتر روی لینک زیر کلیک کنید:

الگوی پورتر