شرکت بهسازان آینده قزوین

موسسه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين براساس برنامه توسعه خود اقدام به خريد سهام شركت بهسازان آينده قزوين نموده است.  موضوع اين شركت عبارت است از: توسعه و تكميل انواع كارخانجات و واحدهاي اقتصادي، توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني و ايجاد و احداث شهرك صنعتي خصوصي غير دولتي و هرگونه اموري كه به نحوي از انحاء يا فعاليت هاي فوق مرتبط باشد. این شرکت مالک و سرمایه گذار مجتمع مسکونی ستاره پونک می باشد.

www.behsazan.qazvin.ir