شرکت نوسا

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( سهامي عام ) در تاریخ 1375/4/4 تحت شماره 122539 در اداره ثبت شرکت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راه یابی به بازار بورس اوراق بهادار بطوریکه این مهم در تاریخ 1377/2/28 محقق گردیده است.

 http://www.icic.ir