شرکت توسعه و عمران چیتگر

شرکت توسعه و عمران چیتگر که در منطقه 22 شهرداری تهران در ضلع غربی دریاچه چیتگر واقع است درحال ساخت بخشی از بزرگترین شهرک های مسکونی پایتخت بنام مجموعه مسکونی چیتگر می باشد. این شهرک یکی از زیباترین و مدرنترین شهرک های در حال ساخت کشور است که برج های مسکونی آن به روش صنعتی در سطح منطقه خودنمایی می کند. کل اراضی منطقه چیتگر به مساحت 679 هکتار است که به پهنه های A تا E تقسیم شده که دو پهنه A و B آن توسط شرکت عمران و توسعه چیتگر تاکنون زیر ساخت رفته است. پهنه A دارای 17 برج و پهنه B دارای 20 برج می باشد.

تعداد کل واحدهای مسکونی در این مجموعه برابر با 10604 واحد در پهنه A و B است که از این تعداد 508 واحد ساخته شده است و تعداد 377 واحد آن نیز تحویل متقاضیان مسکن گردیده است. میزان پیشرفت پروژه 31.6 درصد و تعداد باقی مانده واحدها 10096 می باشد.

پهنه C شامل هشت برج است که به تعاونی های چهارگانه نیرو واگذار شده است و پهنه های E و D در حال تهیه طرح و شروع عملیات اجرایی توسط موسسه مسکن سازان می باشد.

http://maskanbetaja.ir