موسسین شرکت دوان ایرانیان

 

مهندس بشیر انیسی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره دوان ایرانیان

کارآفرین برتر در جشنواره چهارم اداره کل کار و امور اجتماعی در بخش خدمات در سال 1388 در زمینه مهندسی بازاریابی و فروش در بخش صنعت ساختمان

برگزیده ملی جشنواره جوان ایرانی در بخش خدمات در شاخه جوان کارآفرین در سال 1389

 

دکتر ماکان عیدی پور

عضو هیئت مدیره دوان ایرانیان

کارشناسی روابط بین الملل و دیپلماسی از Schiller intl. University

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ از Kings college London

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علوم و تحقیقات

 

 مهندس نظیر انیسی

عضو هیئت مدیره دوان ایرانیان