تحقیقات بازار

تحقیقات بازار Market Research به تلاشی برنامه ­ریزی شده به منظور جمع ­آوری اطلاعات از بازار و مشتریان گروه هدف گفته می ­شود. تحقیقات بازار بخش بسیار حائز اهمیتی از تدوین استراتژی­ های تجاری است. این تحقیق عاملی اساسی در بهبود جایگاه رقابتی در میان رقبا است، زیرا اطلاعات مهمی را گردآوری می کند که نیازهای بازار را تحلیل و شناسایی کرده، گستردگی بازار را مشخص کرده و وضعیت رقابتی را تعیین می کند و از همین طریق می ­تواند جایگاه خود را در این رقابت مشخص سازد.

تحقیقات بازار می تواند شامل جمع ­آوری کمی و یا کیفی و یا ترکیبی از هر دو باشد. این اطلاعات از طریق متدهای مختلف آماری و همچنین جامعه شناختی تحلیل می شوند تا دید بهتری برای تصمیم ­گیری های بعدی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.