تدوین و اجرای استراتژی های مالی

يکي از امور مهم مرتبط به پروژه هاي ساختماني، تامين مالي و تزريق بودجه در فواصل زماني مناسب به پروژه مي باشد، به گونه اي که نرخ بازدهي سرمايه گذار را به نقطه بهينه نزديک سازد. لازم به ذکر است شرکت دوان ايرانيان اقدام به تحليل مالی پروژه نموده که مي تواند در جهت تصميم سازي مديريت عالي پروژه ها نقش به سزايي ايفا نمايد. دراین راستا امکان بررسی و مقایسه هر یک از کانال های تزریق بودجه و برتری آن نسبت به یکدیگر با توجه به شرایط کسب و کار (Business Model) ارائه و مسیر روشن تری را جهت اتخاذ تصمیم ایجاد می نماید.

امکان سنجی مالی، تدوین استراتژی های مرحله ای تزریق سرمایه و کمک به بهبود نرخ بازگشت سرمایه IRR از خدمات این شرکت در راستای تدوین استراتژی های مالی است.