ایجاد واحد مشاوره در زمینه خدمات فنی و مهندسی فروش

بخش مشاوره فني- مهندسي در اين فرآيند، زماني بيشتر معنا پيدا مي کند که شرکت مجري مهندسي بازاريابي و فروش، پيش از آغاز به طراحي و ساخت پروژه، وارد پروژه شده باشد.

مشاوره در جهت طراحي Concept پروژه به کارفرما و شرکت مشاور طراحي

تعريف کاربري هاي مورد نياز و تعين متراژهاي مربوطه

تحليل حالت هاي مختلف فازبندي پروژه براي نزديکي به Business Model کارفرما و يا بهبود شاخصه هاي مالي پروژه مانند IRR ,NPV ,ROI با توجه به طرح و بازار هدف.

ارائه Design Brief به شرکت مشاور طراحي پروژه بر اساس تحليل هاي بازاريابي با تاکيد بر خواست مخاطبان بالقوه موجود در بازار هدف.

ايجاد پارامترهاي قابل اجرا و توجيه پذير در طراحي که نتيجه آن مزيت نسبي پروژه در مقايسه با رقبا باشد.

(تمامي فعاليت هاي فوق با توجه به تحقيقات بازار، همچنين نياز و توقع مخاطبان بالقوه صورت مي پذيرد.)