پروژه های مطالعاتی و مشاوره تخصصی

پروژه های مطالعاتی می توانند تمامی موارد زیر و یا تنها بخشی از آنها را شامل شوند. این خدمات در اکثر مواقع با عنوان مطالعات فرصت شناخته می شوند.

1. مکان یابی

2. امکان سنجی

3. اصلاح محصول

4. مهندسی ارزش

5. رهیافت برون رفت از شکست

6. توجیه پذیری مالی

7. برندینگ

7.1. نام گذاری

7.2. طراحی لوگو و اسلوگان

8. تعریف مفهوم یا کانسپت برای طرح